UKUN HANESAN JERASAUN FOUN PRATIKA UKUN HO DOMIN

Stetmentu Klibur Estudante Fatululic (KESFAT) relasiona ho Administrador foun Postu Fatululic Sr. Elias da Cruz, ne`ebe hetan toma de pose iha dia 27 de Abril 2016.

Koordenaodr jeral (Carlito da Costa) hato`o Votus parabens reprejenta  Organizasaun Klibur Estudante Fatululic (KESFAT) ba novu administrador Fatululic Sr. Elias da Cruz.

Foto: Membru KESFAT sira hafoin enkontru semanal ida.
Foto: Membru KESFAT sira hafoin enkontru semanal ida.

UKUN HANESAN JERASAUN FOUN PRATIKA UKUN HO DOMIN

Konfiansa ne`ebe mak governu liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal fo ba Sr. Elias da Cruz, ne`e hanesan konfiansa povu nian, ho sentidu katak sai ukun nu`udar ema hotu nia matan atu hare, nu`udar ema hotu nia tilun atu rona nu`udar ema hotu nia fuan atu senti no ibun atu kolia. KESFAT fiar katak ho kapasidade no esperensia ne`ebe mak durante Sr. Elias da Cruz, hetan bele jere no dezenvolve postu administrativu Fatululic tuir kbit ne`ebe mak iha. No tenki iha fuan bot atu kopera ho komponenetes hotu ne`ebe ezisti iha postu administrativu Fatululic atu nune`e bele hanoin lisuk estratejia ka planu ba mudansa dezenvolvimentu ne`ebe siginifikadu. Hanesan rai nain hanesan Jerasaun foun ne`ebe sai ukun hatutan nafatin sentidu nasionalismu no patriotismu atu haforsa liu tan, atu ukun diak liu, hodi hatene saida mak povu, tanba ukun ne`e povu nian, forsa mai husi povu, povu iha mak ita ukun, nune`e asegura ukun ne`ebe ita iha, aproveita hodi hadomi nia povu hadomi nia rai, hodi hatene identifika nia problemas iha nia postu no hatene fo alternativas.

Tanba durante ne`e ukun husi adminitrador postu Nain tolu komesa husi Governu tranzisaun ate agora hanesan (Sr. Rudolfo da Cruz, Ernesto da Cruz Mali no Vitorino do Carmo) tuir observasaun KESFAT nian katak sira nia ukun mos halo mudansa maibe ladun impaktu bo`ot ba komunidade, tanba ne`e ho ita nia prejensa pele menus bele halo mudansa ka dezenvolvi diak liu postu Administrativu Fatululic tuir ita hotu nia esperansa. Atu ukun ho sentidu ne`ebe klean halolo hamutuk ho ita nia komunidade ne`ebe la seluk la le`et nu`udar fatin ne`ebe ita simu ukun fo posiblidade atu servisu hamutuk ho komunidade pratikamente iha asaun. Hanesan organizasaun estudantil ne`ebe ezisti iha postu Administrativu Fatululic sujere ba novu administrador postu Fatululic atu ukun ho diak atu hatene defini diferente entre Patrimoniu sira nasaun nian o Bem Komum povu nian. Nune`e labele tau importansia ba sasan deit maibe importansia liu mak oinsa atu ukun hodi halo mudansa ba povu ne`ebe sai prosperu no presiza iha karakteristika rua “Rona no hare ” tamba rona no haree mak sai elementu iha sistema komunikasaun nia laran molok iha asaun, nune`e rona no haree simpatia hanesan ita hola parte tama iha situasaun real ema seluk nian. Rona hanesan halo povu hola parte iha prosesu dezenvolvimentu liu husi sira nia atitude kritiku sira. Tamba husi ne`e mak ita kompriende saida ma sira hakarak no buat saida mak akontese iha sira nia realidade.Sujere mos ba novu administrador Postu Fatululic atu tau interese povu nian bo`ot liu duke interese grupu no interese partidarismu nune`e bele sai lider ne`ebe diak ba futuru Fatululic.

Puijia

Dedika ba novu Administrador Postu Fatululic Sr. Elias da Cruz.

“Ita rai nain Duni Ukun ho fuan”

Ita nia ukun mak povu nia esperansa

Ita nia forsa mak povu nia forsa 

Haforsa povu ne`ebe laiha forsa

Halian povu ne`ebe lalian

Sai matenek ba povu be lee no hakerek la hatene

Ita mak rai nain duni.

 

Rai nain Fatululic hader ona

Fo kbi`it ba nia 

Fo aten brani ba nia

Fo matenek ba nia 

Atu ukun ho fuan mos 

Atu ukun ho laran mos 

Atu sai ukun nain lolos 

 

Ita mak ukun nain duni

Ho dutrina hau mai laos imi atu servi hau

Hau mai atu servi imi hotu

Ita mak rai nain duni

Dezenvolve o rai

Transforma o sosiedade sai prosperu

 

Hakerek nain

Carlito da Costa, L.PP

Koordenador Jeral KESFAT.

 

 

 

 


Print   Email